Članci

02.07.2024.
Zaključci panel diskusije „Postupanja zavoda za javno zdravstvo u prevenciji i izloženosti legioneli“

2. hrvatski epidemiološki dani Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a
Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije „Moderna epidemiologija; postojeća znanja i nove perspektive“
16. – 18. svibnja 2024. Supetar, Brač
Zaključci panel diskusije „Postupanja zavoda za javno zdravstvo u prevenciji i izloženosti legioneli“

Na fotografiji: Anamarija Jurčev Savičević, moderatorica i sudionici panela Dobrica Rončević, Branka Jurčević Zidar, Tatjana Burić (Državni inspektorat RH), Pavle Jeličić, Matijana Jergović

Na fotografiji: Valentina Zoretić-Rubes, Ministarstvo zdravstva (sudjelovanje na daljinu)

Novi zakonodavni okvir vezano za vodu za ljudsku potrošnju, uključivo pravilnik za ocjenu sukladnosti i za kućnu vodoopskrbnu mrežu donosi niz novih i prilika i izazova za epidemiološku struku. Kroz panel diskusiju razmijenjena su iskustva i prioriteti u prilagodbi epidemiološke djelatnosti s obzirom na trenutne kapacitete vrlo heterogenih timova zavoda za javno zdravstvo. Mogu li zavodi pomoći prioritetnim objektima u uspostavi sustava procjene kućne vodoopskrbne mreže, definiciji i dokumentaciji kritičnih točaka? Predstavlja li to izazov budući da prioritetni objekti imaju do kraja 2025. godine vremena dokumentirati procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže. Imamo li kapacitete za postupak validacije dostavljene dokumentacije strojarske struke. Imamo li kapacitete za brzu procjenu s obzirom na propisanu ulogu zavoda za javno zdravstvo i epidemiologa da odobri ili dopuni predložene ili provedene popravne i/ili preventivne mjere u slučaju utvrđivanja vrijednosti legionela iznad srednje razine kontaminacije.

 • Novi zakonodavni okvir osnova je za jačanje kapaciteta i uloge mreže zavoda za javno zdravstvo u odgovoru na izazove vezano za izloženost legioneli i procjeni rizika za ljudsko zdravlje.
 • HED će nastaviti poticati vidljivost i prava za deficitarne liječničke specijalizacije poput epidemiologije i uže specijalizacije zdravstvene ekologije kroz odredbe novog Zakona o radno-pravnom statusu liječnika, Granskog kolektivnog ugovora te vremensko-kadrovskih normativa.
 • Potrebno je poticati podizanje razine tehničkih kompetencija sanitarne struke kako bi učinkovitije sudjelovala u procjenama kritičnih točaka i rizika kućne vodoopskrbne mreže
 • HZJZ nacionalno je ovlašteno tijelo za komunikaciju i izvještavanje o legioneli s EU razinom s obzirom da je ista jedna od tzv. ozbiljnih prekograničnih prijetnji (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32013D1082). Postupak izvještavanja ECDC-a o provedbi ili neprovedbi preporučenih epidemioloških mjera za hotele provodi se sukladno ECDC zahtjevima unutar 2.-6. tjedana od prijave sumnje na izloženost turista iz ECDC-a. Više informacija na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ELDSNET_2017-revised_guidelines_2017-web_0.pdf). Europski popis hotela koji nisu uspješno izvijestili i proveli mjere dostupan je na: https://www.ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease/threats-and-outbreaks/accommodation-site
 • HZJZ dovršava pripremu edukacije za pravne i fizičke osobe registriranih za obavljanje djelatnosti procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i edukacije za vodoinstalatere i ostale djelatnike s kućnim vodoopskrbnim mrežama. Iskazi interesa sukladno obvezama iz pravilnika od strane prioritetnih objekata su u postupku, a edukacija je planiranja u posljednjem kvartalu 2024. godine.
 • Epidemiolog se ima pravo pozvati na čl. 29.-31. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) pri davanju preporuka i u prioritetnim i u neprioritetnim objektima u slučaju oboljenja od legionele u poslodavaca svih vrsta, na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Točnije prema čl. 2. kada je utvrđena sumnja ili povećanje broja oboljenja od legionele u kolektivu i na temelju čl. 7. jer poslodavac jest pravna osoba koja je dužna postupati nakon naše preventivne preporuke, sukladno čl. 12. ima dužnost sudjelovati u ranom otkrivanju puteva prenošenja bolesti.
 • Radi prevencije utjecaja okoliša na zdravlje, predlaže se na temelju čl. 133. i 134. Zakona o zdravstvenoj zaštiti izvršiti dopunu čl. 14. Zakona o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti: „Unutar postupka epidemiološkog istraživanja u slučaju pojave ili opasnosti od pojave epidemije zarazne bolesti, laboratorijsko ispitivanje uzročnika epidemija i puteva širenja akutnih zaraznih bolesti i kroničnih odgođenih učinaka, obavlja se za humane i okolišne uzorke (voda, hrana, zrak, tlo, otpad, predmeti opće uporabe) u mikrobiološkim laboratorijima nadležnih zavoda za javno zdravstvo.“
 • Prioritetni objekti imaju zakonsku i pravnu odgovornost započeti provoditi analize legionele u kućnoj mreži, osposobiti svoje odgovorne osobe i do kraja 2025. godine pripremiti dokument. Sredstva za monitoring osigurava vlasnik/upravitelj objektom.
 • Epidemiolozi imaju obvezu i ovlasti provoditi epidemiološko istraživanja u slučaju sumnje na oboljenje, potvrde oboljenja ili sumnje na izloženost srednjim, visokim i vrlo visokim razinama legionele u vodi za ljudsku potrošnju (više od 100 cfu/1000 ml)
 • Svi laboratoriji trebaju naći način kako potaknuti preventivno postupanje u slučaju da su rezultati sukladni s pravilnikom o ocjeni sukladnosti a utvrđena je srednja razina kontaminacije.
 • Svrha i plan uzorkovanja je obveza vlasnika ili upravitelja objektom. To su ulazne informacije koje se dostavljaju pri naručivanju usluge analize od zavoda za javno zdravstvo ili od privatnih laboratorija.
 • Za bolnice, lječilišta i objekte u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju analize vode provode laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. Za ostale prioritetne objekte analize monitoringa kućne mreže mogu se provoditi i u ostalim laboratorijima.
 • Novi pravilnik o kućnoj mreži nosi izmjene i vezano za obvezu uspostave monitoringa olova, u prioritetnim objektima za što će biti potrebno osposobiti djelatnike i standardizirati rad svih laboratorija uključivo i „nezavodskih“ kroz npr. posebna ovlaštenja i/ili nadzor radnih grupa ministarstva zdravstva
 • HED ima aktivnu ulogu u pripremi prijedloga dopuna i izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u cilju usklađivanja sa zahtjevima iz Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
 • HED će pripremiti prijedlog cjenik usluga svih epidemioloških postupaka vezanih uz suzbijanje i sprječavanje legionarske bolesti za Ministarstvo zdravstva koje će donijeti konačnu odluku o komercijalnim aspektima
 • potrebno je uskladiti na nacionalnoj razini te i za zavodske i privatne laboratorije sadržaj i način ispunjavanja zapisnika o uzorkovanju na legionelu, olovo i druge parametre (nikal, bakar, antimon, kadmij, željezo) po kojima su epidemiološke i zdravstveno-ekološke službe dužne postupati
 • Više ključnih dionika poput Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD), Hrvatske akreditacijske agencije, DIRH-a, nadležnih ministarstava i dr. potrebno je da pomognu u uspostavi ujednačene prakse za sve laboratorije kako bi svi laboratoriji pri procjeni točaka, uzorkovanju i na analitičkom izvještaju sukladno čl. 53 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju dali osnovne informacije nužne za epidemiološke timove iz plana sigurnosti vode, monitoringa ili službene kontrole, sumnja li se na mogući akutni ili kronični utjecaj na zdravlje/na izloženost legioneli/na oboljenje.
 • Na analitičkom izvještaju potrebno je standardizirati način prikaza podataka o izljevnom mjestu i uzorku i uzorak i izljevno mjesto opisati osnovnim identifikatorima u svrhu procjene zdravstvenih rizika.
 • Potrebni indikatori izljevnog mjesta su: potrošna topla voda/hladna voda, prvi mlaz/uzorak nakon ispusta, naziv mjesta uzorkovanja (kategorija izljevnog mjesta i interni naziv točke uzorkovanja Tablica 1.).
  Tablica 1.
 • Potrebno je uskladiti način unosa, vođenja i korištenja baza podataka o subjektima kod kojih se provode laboratorijske analize i epidemiološki postupci na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju te uvjetima koji trebaju ispunjavati drugi laboratoriji za stjecanje ovlasti u provedbi analiza. Navedeno treba biti usklađeno i sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, i omogućiti informiranost i žurno postupanje inspektorata i epidemiologije temeljem propisane zakonske odgovornosti i nadležnosti.
 • Mjera hiperkloriranja i u slučaju kad nema sumnje ili potvrde oboljenja od legionele u objektu zahtjeva nadzor nadležnog epidemiologa. U razmatranju je potreba posebnog ovlaštenja za provedbe mjera hiperkloriranja u protuepidemijsku i preventivnu svrhu za kućne vodoopskrbne mreže.
 • Kroz EU fondove pruža se prilika razvoj inovativnih alata za procjenu izloženosti rizicima iz okoliša pa tako i legionelama što će značajno olakšati donošenje odluka u svrhu prevencije negativnih utjecaja na zdravlje (poput: https://legionnaires.ecdc.europa.eu/gistool/)
 
© Hrvatsko epidemiološko društvo ⇨ Uvjeti korištenja, pravne napomene i upozorenja